Shears

Shop10" Tailoring Shears

Shop Now
Quality 8890
10" Tailoring Shears
More shades available

Shop12" Tailoring Shears

Shop Now
Quality 8891
12" Tailoring Shears